Logo
61-626 Poznań, ul. Szelągowska 39/1
tel. 530 688 268
 

Usługi prawne dla biznesu i osób prywatnych: doradztwo restrukturyzacyjne i upadłościowe, bieżąca obsługa prawna, zastępstwo procesowe.

Atutem kancelarii jest dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie usług doradztwa prawnego, z równoległym zarządzaniem przedsiębiorstwami upadłych spółek, jak również podmiotów w restrukturyzacji. Połączenie wiedzy i kompetencji radcy prawnego z doświadczeniem zdobytym w toku pełnienia funkcji syndyka i zarządcy, daje szerszą perspektywę, co pozwala widzieć więcej i dalej.
Dla klienta to gwarancja profesjonalizmu i kompleksowego podejścia do przedstawionych zagadnień.


Doradca restrukturyzacyjny

Doradca restrukturyzacyjny dokonuje doboru odpowiednich rozwiązań prawnych dla przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością lub już niewypłacalnych. Pełni funkcję syndyka w postępowaniu upadłościowym albo nadzorcy sądowego bądź zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Doradca wskazuje najbardziej optymalne z dostępnych postępowań restrukturyzacyjnych. Sporządza wnioski o otwarcie w stosunku do przedsiębiorcy postępowania restrukturyzacyjnego bądź wniosku o ogłoszenie upadłości.

Adwokat a Radca prawny

Zawód radcy prawnego jest zawodem pokrewnym do zawodu adwokata. Podstawową różnicą między radcami prawnymi a adwokatami jest możliwość wykonywania zawodu przy jednoczesnym pozostawaniu w stosunku pracy (radcowie prawni mają taką możliwość, adwokaci – nie).

Od 1 lipca 2015 r. radca prawny, tak samo jak adwokat, posiada możliwość pełnienia funkcji obrońcy w procesie karnym, tj. w sprawach karnych i karnoskarbowych, z tym że obrońcą może być tylko radca prawny niepozostający w stosunku pracy.