Logo
61-626 Poznań, ul. Szelągowska 39/1
tel. 530 688 268
 

Upadłość konsumencka


Upadłość konsumencka, to upadłość ogłoszona wobec dłużnika, będącego osobą fizyczną, który nie jest przedsiębiorcą. Po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, powstałe w wyniku jej w prowadzenia długi, mogą być objęte upadłością konsumencką.

Ogłoszenie upadłości nie oznacza umorzenia długów. Sąd ogłosi upadłość na wniosek każdego konsumenta. Zgodnie bowiem ze zmienionymi zapisami ustawy Prawo upadłościowe, począwszy od dnia 24 marca 2020 r., odpadły negatywne przesłanki, które skutkowały oddaleniem wniosku.

Umorzenie długów następuję - co do zasady - po wykonaniu ustalonego przez sąd planu spłaty
. W planie spłaty sąd oznacza kwoty, jakie mają być spłacane oraz okres, w jakim spłaty mają być dokonywane. Wysokość comiesięcznych rat jest ustalana w wysokości odpowiadającej możliwościom zarobkowym dłużnika. Umorzenie długów dotyczy tej ich części, która nie została spłacona w wyniku wykonania planu spłaty.

Postępowanie upadłościowe nie doprowadzi do umorzenia długów, jeżeli w toku postępowania sąd ustali, iż:
  • upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnego zwiększenia jej stopienia w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań,
  •  w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań.
Kołem ratunkowym będzie w tej sytuacji ustalenie, iż za odmiennym rozwiązaniem przemawiają względy słuszności lub względy humanitarne.

Honorarium kancelarii, za sporządzenie wniosku o upadłość konsumencką, wynosi od 1.200 zł netto (w sprawach prostych), do 2.000 zł netto (w sprawach bardziej złożonych).