Logo
61-626 Poznań, ul. Szelągowska 39/1
tel. 530 688 268
 

Rejestracja spółek S-24


Korzystając z portalu Ministerstwa Sprawiedliwości S24, kancelaria składa wnioski o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej i spółki komandytowej oraz przygotowuje dodatkowe dokumenty niezbędne do rejestracji.
Portal S24 pozwala też na zmianę siedziby przedsiębiorstwa i adresu, przedmiotu działalności (kodów PKD), składu zarządu i rady nadzorczej.

Wpis spółki do KRS następuje na podstawie postanowienia sądu. Niezwłocznie po jego wydaniu dane w nim zawarte są wprowadzane do systemu teleinformatycznego KRS. Po dokonaniu wpisu podmiotu do KRS, dane objęte treścią wpisu są przekazywane do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) i Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (rejestru REGON). Numery NIP i REGON nadawane są automatycznie, bez potrzeby składania dodatkowych wniosków.

Koszt rejestracji spółki z o.o. w systemie S-24, przy dwóch udziałowcach, wynosi (netto):
  • 350 zł - opłata sądowa za rejestrację podmiotu w KRS oraz obwieszczenie w MSiG,
  • 800 zł  - honorarium kancelarii.
W przypadku bardziej rozbudowanych podmiotów, stawka jest ustalana stosownie do zwiększonego nakładu pracy.