Logo
61-626 Poznań, ul. Szelągowska 39/1
tel. 530 688 268
 

Sprawy rodzinne


Rodzina - to z jednej strony najważniejsza komórka społeczna, ale równocześnie złożony byt prawny, obejmujący swym zakresem rozmaite zagadnienia majątkowe (wspólność majątkowa, rozdzielność, podział majątku wspólnego, wzajemne rozliczenia małżonków albo partnerów, obowiązek alimentacyjny, dziedziczenie) oraz niemajątkowe (opieka na dziećmi, prawa i obowiązki małżonków, sprawy o ubezwłasnowolnienie).

Jest oczywistym, iż w tak złożonej strukturze, może dochodzić do konfliktów czy nieporozumień. W przypadku trudności z ich rozwiązaniem, należy korzystać z wszelkich możliwych form pomocy - także prawnej.

Wyjaśniamy między innymi kwestie związane z władzą rodzicielską, obowiązkiem alimentacyjnym, odpowiedzialnością za długi współmałżonka i zasadami egzekucji z majątku wspólnego małżonków oraz z majątków osobistych każdego z małżonków.