Logo
61-626 Poznań, ul. Szelągowska 39/1
tel. 530 688 268
 

Upadłość przedsiębiorcy


Każdy przedsiębiorca, który stał się niewypłacalny, ma ustawowy obowiązek złożyć do właściwego Sądu Rejonowego wniosek o ogłoszenie upadłości. Termin na złożenie wniosku wynosi 30 dni od chwili powstania niewypłacalności. Zachowanie tego terminu jest niezbędne dla uniknięcia przez osoby zarządzające firmą, odpowiedzialności karnej za brak zgłoszenia.


Przedsiębiorca jest niewypłacalny
, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, tzn. gdy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące, a także wówczas, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Majątek upadłego przedsiębiorstwa podlega likwidacji tzn. sprzedaży przez syndyka, a celu pokrycia kosztów postępowania oraz zaspokojenia wierzycieli w drodze wykonania planów podziału zgromadzonych funduszy.

Majątek prywatny upadłego przedsiębiorcy, działającego na podstawie wpisu do CEIDG, a także upadłego wspólnika spółki jawnej i partnerskiej oraz komplementariusza w spółce komandytowej, będącego osobą fizyczną, wchodzi w skład masy upadłości i podlega sprzedaży przez syndyka.

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiadają za długi spółki. W przypadku niezgłoszenie przez zarząd wniosku o upadłość spółki, w ustawowym terminie, możliwa jest  odpowiedzialność osobista członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania spółki.