Logo
61-626 Poznań, ul. Szelągowska 39/1
tel. 530 688 268
 

Regulamin świadczenia usług


Regulamin usług prawnych świadczonym przez serwis radcapoznan.com


I Definicje:

Zapytanie prawne – przedstawione przez Klienta zagadnienia prawne, zawierające prośbę o opinię prawną lub wycenę usługi, przedstawione przez Zamawiającego za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres: b.kanecka.kaczmarek@radcapoznan.com

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przekaże drogą elektroniczną zapytanie prawne.

Operator - Barbara Kanecka Kaczmarek Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Szelągowska 39/1, 61-626 Poznań

Porada prawna - odpowiedź na przesłane zapytanie prawne i/lub wycena usługi, zawierająca analizę przedstawionego przez Klienta problemu, obejmująca najwyżej 1 stronę A4 (rozmiar czcionki 12) i analizę najwyżej 5 stron załączników - bez sporządzania pism dla Klienta.

Niestandardowa porada prawna - porada prawna przekraczająca ograniczenia ilościowe, wskazane w def. Porady prawnej lub obejmująca dodatkowo sporządzenie pism bądź szerszą analizę prawną problemu.

Umowa - umowa zawarta między Klientem, a Kancelarią Radcy Prawnego Barbara Kanecka-Kaczmarek.

Serwis – strona internetowa: radcapoznan.com

II Postanowienia szczegółowe:

1. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu. Wysłanie zapytania oraz dokonanie płatności w serwisie radcpoznan.com, jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Zawarcie umowy następuje z chwilą dokonania płatności w Serwisie.

2. Porady prawne udzielane są na podstawie zapytania prawnego oraz dodatkowych informacji bądź dokumentów, przesłanych przez Klienta oraz aktualnego stanu prawnego, najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji niestandardowych porad prawnych ustalany jest indywidulanie.

3. Zarówno zapytania jak i opis sprawy winny być sformułowane w sposób konkretny i ścisły. Pytania lub opis sprawy powinny wskazywać wyczerpująco wszystkie istotne okoliczności faktyczne mogące mieć wpływ na sposób interpretacji przepisów i udzielenie odpowiedzi.

4. Jeżeli Prawnik, na skutek źle sformułowanego zagadnienia przez Klienta, bądź nie przedstawienia istotnych faktów i dokumentów, nie udzieli wyczerpującej porady prawnej lub odpowiedzi na pytania, wówczas przyjmuje się, że porada prawna lub udzielone odpowiedzi były prawidłowe. Prawnik nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne przedstawienie stanu faktycznego przez Klienta.

5. Klient, który ma zastrzeżenia do strony merytorycznej lub terminu wykonania zlecenia może złożyć reklamacje.

6. Zamawiający składa reklamacje w formie elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty realizacji zamówienia zdefiniowanej w pkt 13 niniejszego regulaminu.

7. Reklamacje należy przekazać na adres e-mail: b.kanecka.kaczmarek@radcapoznan.com z tytułem „REKLAMACJA”.

8. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 5 dni roboczych od daty wpływu.

9. W przypadku uwzględnienia reklamacji, zamówienie zostanie wykonane ponownie.

10. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Zamawiający może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

11. Ze względu na niemożliwość w każdym przypadku weryfikacji kto jest realnie Zamawiającym / drugą stroną Umowy oraz ze względu na nieznajomość realnej wartości przedmiotu sprawy będącej w opracowaniu jak również ze względu na ułomność i schematyczność w przekazywaniu kompletnych i wyczerpujących informacji na odległość, Operator zastrzega że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone Zamawiającemu, w wyniku niewykonania, lub nienależytego wykonania umowy ponad wartość wynagrodzenia pobranego za realizację Umowy. Operator dopuszcza możliwość – na żądanie Zamawiającego za odrębnym porozumieniem - zniesienia ograniczenia jego odpowiedzialności, w przypadku zawarcia stosownej umowy w tym zakresie oraz ustalenia odrębnych zasad wykonania Usługi.

12. Udzielenie porady prawnej może być dokonane wyłącznie w dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

13. Zamawiającemu przysługuje prawo otrzymania bezpłatnych wyjaśnień związanych z poradą prawną, w terminie do 7 dni roboczych od daty realizacji zlecenia. Za datę realizacji zlecenia przyjmuje się dzień udzielenia ostatniej odpowiedzi przez Prawnika.

14. Operator nie staje się pełnomocnikiem, reprezentantem, ani jakimkolwiek przedstawicielem interesów Z w jakimkolwiek postępowaniu, procedurze, itp.

15. Administratorem danych osobowych Klienta, Płatnika jest Operator, Barbara Kanecka-Kaczmarek Kancelaria Radcy Prawnego ul. Szelągowska 39/1, 61-626 Poznań NIP: 7811532823.

16. Poprzez wysłanie zapytania prawnego Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych, które Klient przekazał w zapytaniu oraz w ewentualnych załącznikach, bądź przekazuje Operatorowi w inny sposób, np. telefonicznie.

17. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Operatora zawiera Polityka Prywatności zamieszczona na stronie https://radcapoznan.com

18. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie, do praw i obowiązków Zamawiającego stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o umowie zleceniu.

19. Jeżeli jakikolwiek z zapisów regulaminu okaże się nieważny albo bezskuteczny nie narusza to ważności lub skuteczności pozostałych zapisów regulaminu.

20. Regulamin obowiązuje od dn. 25.04.2020 r.