Logo
61-626 Poznań, ul. Szelągowska 39/1
tel. 530 688 268
 

Polityka prywatności i bezpieczeństwo


25.04.2020 roku


Polityka prywatności i bezpieczeństwo

Administratorem Państwa danych osobowych jest Barbara Kanecka-Kaczmarek, e- mail: kancelaria@radcapoznan.com

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu zrealizowania usługi a ich podanie jest dobrowolne, jednakże potrzebne dla wywiązania się z Umowy.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy tj.: wszelkie działania zmierzające do zawarcia umowy np. złożenie oferty czy korespondowanie w sprawie uzgodnienia warunków umowy; realizacja postanowień umowy;

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. wystawienie faktury w zakresie świadczonych usług, konieczność przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej przez określony przepisami prawa okres czasu;

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO (cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami, udzielanie odpowiedzi na pytania/wnioski Klienta, archiwizowanie danych).

Dane osobowe są przetwarzanie na czas realizacji usługi, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty trzecie na podstawie umowy powierzenia danych osobowych, tj. zewnętrzna księgowość, kancelaria prawna.

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.

W ramach uprawnień mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Mogą Państwo również cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

W przypadku uznania, iż doszło do naruszenia zasad ochrony danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.